Bestuursverslag 2017

 

Terugblik op 2017:

Tilburg te Nederland en Kroya te Java.

Stichting yayasan geeft jaarlijks in haar verslag weer wat zij samen met haar vrijwilligers en relaties heeft gedaan voor mensen die leven in armoede in Java.

Stichting yayasan setetes embun is in januari 2017 opgericht te Tilburg in Nederland door Mary van der Zijden, voorzitter van de stichting. De acte opmaak en website opmaak kosten 900,00. De speerpunten van Stichting Yayasan Setetes Embun waren dit  eerste jaar het opzetten van een school in Java en  een vereniging aldaar die alle activiteiten gaat ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in de vereniging PWM te Java. Deze vereniging is officieel geregistreerd in Java in december 2017 en telt 3400 leden in en buiten Indonesië.

Gedurende het jaar 2017 ben ik als oprichtster voornamelijk op zoek gegaan naar mogelijkheden van financiële ondersteuning. Ook ben ik 3 maal afgereisd naar Java om de gang van zaken daar te volgen en met de kinderen en vrijwilligers die we hadden om te overleggen hoe we een en ander vorm wilden gaan geven.

Allereerst kwam er steun vanuit de bibliotheek midden brabant te Tilburg die prentenboeken mee gaf die men niet meer nodig had voor de vluchtelingen. Daarna volgde stichting IBBY die ons voorzag van 250 euro om boeken en materialen te kopen ter bevordering van het leesproces van kinderen aldaar. In het najaar van 2017 organiseerde een tante een kledingbeurs ten bate van de stichting. Hier kregen we in december tijdens een benefiet Kerstborrel voor genodigden een bedrag van 350 euro uit. Daar is meteen een printer, kopieerapparaat van aangeschaft en de eerste schoolmiddelen. Verder nam ik elke keer 2 laptops mee die op de basisschool waar ik werkte werden afgeschreven.

De eerste wens voor 2018 is  een kleuterschool op te richten omdat hier de prioriteit ligt. Vanuit de overheid is er de verplichting om als kind eerst naar de zogenaamde Kindergarten te gaan alvorens te kunnen worden toegelaten op de primary school ofwel de lagere school. De tweede wens is  om ouders te ondersteunen bij het voorzien van hun eerste levensbehoeftes door het geven van cursussen, opzetten van een micro credit systeem.

We hopen op een blijvende steun die maandelijks aan onze stichting kan worden toegekend om op deze manier de juffen te kunnen betalen zodat we continuïteit kunnen bieden voor de groepen kinderen op de school.

 

December 2017

 

Mary van der Zijden

Voorzitter Yayasan Setetes Embun

 

2 Balans per 31 december 2017

 

Activa                                                            januari 2017                          januari 2018

                                                                       Euro                                        euro

Vlottende activa                                          —-                                          —–

Vorderingen                                                 —-                                          —–

Liquide middelen                                         890,00                                    600,00

 

 

_________________             __________________                                                           890,00                                                600,00

=================             ===================

 

 

 

Passiva                                               euro                                        euro

Kortlopende schulden                     ——-                                      ——–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN

 

Activiteiten

De stichting heeft als doel: het verlenen van hulp en bijstand aan mensen in nood en hen voorzien van een aantal basisvoorzieningen. Vestigingsadres Stichting Toetssteen (statutaire zetel Maasland, geregistreerd onder KvK-nummer 67856705 is gevestigd op Warmonderf 10 te Tilburg.

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven opgesteld

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING .

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

 

 

 

 

 

 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Bestedingen doelstellingen De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

 

 

 

4 BELONINGSBELEID

Iedere bestuurder verricht zijn werkzaamheden vrijwillig en ontvangt hiervoor dan ook geen beloning.

 

Jaarrekening

Stichting Yayasan Setetes Embun
Jaarrekening 2018
uitgaven 2018 inkomsten 2018
1. bankkosten  € 78,19 saldo 01-01-2018  € 148,82
2. Vereniging Paguyuban Wong Mujur € 13.868,86 donaties particulieren  € 8.943,70
3. Jl Driecant  € 408,40
4. Stichting IBBY sectie NL  € 250,00
5. Stichting My Book Buddy  € 4.919,29
6. AH statiegeld actie  € 153,83
Provinciaal Economaat  € 1.500,00
Totaal  €13.947,05 Totaal  €16.324,04
Balans 2018
saldo  01-01-2018  € 148,82 saldo 31-12-2018  € 2.525,81

INHOUDELIJK  BESTUURSVERSLAG OVER 2019 

Klikt u op de link hieronder dan zal het inhoudelijk verslag openen als document

JAARVERSLAG 2019_stgYSE

 

 

BELEIDSNOTA OVER  2019-2021

Klikt u op de link hieronder dan zal de beleidsnota openen als document

Beleidsnota 2019_2021stgYSE

 

JAARREKENING OVER 2019

Klikt u op de link hieronder dan zal de jaarrekening over 2019 openen

 

20200628155004335

INHOUDELIJK BESTUURSVERSLAG OVER 2020

JAARVERSLAG-2020stgYSE

 

JAARREKENING OVER 2020

yse jaarrekening2020getekend

Bovenstaande vindt U onze ondertekende jaarrekening over 2020. We hopen hiermee een gedegen jaarrekening mee te publiceren volgens de richtlijnen die onze ANBI certificering stelt aan onze stichting. De jaarrekening is opgemaakt met hulp van Partin waar onze stichting zijn lidmaatschap heeft.

Hieronder vindt U het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen. Dit is noodzakelijk om onze ANBI status te behouden.

YSEstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen

In het kader van de UBO registratie hebben wij bij de wijzigingen van onze statuten kenbaar gemaakt aan onze Notaris dat wij een pseudo UBO hanteren. Dat betekent dat er geen natuurlijk persoon van ons bestuur eigenaar is of zeggenschap heeft over zaken aangaande onze stichting. We zijn als bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen worden.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Bovenstaande regeling is per 1 juli 2021 van kracht wat betekent dat ook wij als kleine stichting in de toekomst onze statuten hierop zullen gaan aanpassen. We hanteren zoals hierboven beschreven is een gezamenlijk verantwoordelijk bestuursbeleid waarin er sprake is van een pseudo UBO. Niemand van ons bestuur neemt besluiten op basis van persoonlijke belangen en/of neemt besluiten zonder overleg met het bestuur.

 

JAARREKENING OVER 2021

yse jaarrekening2021ondertekend

 

INHOUDELIJK JAARVERSLAG OVER 2021

In de bijlage hieronder vindt U het inhoudelijk verslag over onze activiteiten in 2021. Onderaan vindt U ook een kort financieel verslag. Sommige activiteiten zijn ondersteund door de overheid vanuit Indonesië en/of door onze NGO de PWM.

YSE jaarverslag 2021 YSE beleidsnota2021-2024

 

BELEIDSNOTA 2021-2024

In de bijlage hieronder vindt U het inhoudelijk verslag op midden-/lange termijn voor de komende jaren.

YSE beleidsnota2021-2024

JAARREKENING 2022

Hieronder vindt U de jaarrekening over 2022 getekend

YSEJaarrekeninggetekend070523

Bestuursverslag/jaarverslag inhoudelijk 2022

Hieronder vindt U het inhoudelijk verslag van alle activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2022 en de relatie leggen naar onze jaarrekening.

YSE jaarverslag bestuursverslag 2022 (1) (1)

JAARREKENING 2023

Hieronder vindt U de jaarrekening 2023 (nog niet ondertekend, volgt volgende week dd 8 mei 24)

Yayasan setetes embun – Jaarrekening_ 2023 definitief

Bestuursverslag/ jaarverslag inhoudelijk 2023

YSE jaarverslag bestuursverslag 2023